Praca w Unii, Rynek pracy, Warunki pracy

Rynek pracy w Unii Europejskiej

Krótki opis sytuacji panującej na unijnym rynku pracy. Jednym z najważniejszych celów państw europejskich, Unii Europejskiej i Rady Europy jest prowadzenie polityki zatrudnienia, mającej na celu walkę z bezrobociem, poprawę kwalifikacji siły roboczej oraz dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Każdego roku, zgodnie z zasadami przyjętymi w Traktacie Amsterdamskim, wszystkie państwa członkowskie przygotowują Narodowe Plany Działania na rzecz Zatrudnienia, które poddawane są analizie pod względem zgodności z wytycznymi Unii Europejskiej, a następnie realizowane.

Poza Planami Działania na rzecz Zatrudnienia kraje Wspólnoty coraz częściej próbują rozwiązywać problemy bezrobocia przez stosowanie elastycznych form zatrudnienia, takich jak: praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, stosowanie terminowych umów o pracę (na czas określony), system wynajmu pracy, telepraca i inne.

Wyniki tych działań uwidaczniają dane statystyczne EUROSTAT-u (urzędu statystycznego UE) – liczba zatrudnionych w 2000 roku była aż o 10 min większa aniżeli w 1995. Tylko w ciągu trzech lat (1998-2000) powstało 7,8 miliona nowych miejsc pracy.

Wynik ten został osiągnięty dzięki między innymi wzrostowi zatrudnienia w sektorze usług, w którym obecnie pracuje aż dwie trzecie osób (w tym cztery piąte wszystkich kobiet) pracujących w Europie.

Ogólnie wzrost zatrudnienia w sektorze usług był pozytywny we wszystkich państwach członkowskich UE, z wyjątkiem Finlandii i Szwecji.

W rolnictwie i przemyśle europejskim nastąpiło natomiast zmniejszenie zatrudnienia — liczbowo porównywalne do wzrostu w sektorze usług. Średnia stopa bezrobocia dla kobiet i mężczyzn w krajach Piętnastki konsekwentnie od 1993 roku spada. W listopadzie 2002 roku kształtowała się na poziomie 7,7%. Istnieje duża dysproporcja między stopami bezrobocia w poszczególnych krajach europejskich.

Bezrobocie, choć konsekwentnie maleje, jest bardzo dotkliwym problemem dla Hiszpanii, Belgii, Włoch, Finlandii, Francji i Niemiec (stopy bezrobocia w tych krajach oscylowały w 2001 roku w granicach 10%, a nawet dochodziły do 14% w Hiszpanii). Natomiast dla Holandii, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Irlandii jest to już mniej dotkliwy problem (w 2001 roku stopy bezrobocia w tych krajach kształtowały się na poziomie 3-4%).

Rynek pracy Unii Europejskiej, niezależnie od poziomu bezrobocia, wykazuje duży, strukturalny niedobór popytu na pracę, zwłaszcza nisko kwalifikowaną.

W wyniku sytuacji demograficznej: starzenia się społeczeństwa i niskiego przyrostu naturalnego, niektóre państwa członkowskie UE poszukują i będą poszukiwały poza swoimi granicami pracowników w pewnych określonych zawodach lub sektorach.

Państwa, które otworzyły swoje rynki pracy w maju 2004 roku:

Szwecjazbiory warzyw, zbiory owoców, służba zdrowia, leśnictwo

Daniarolnictwo, technologie, informatyka, medycyna

Holandiasłużba zdrowia, budownictwo, przemysł stoczniowy, uprawa kwiatów, nauka języków obcych, nowe technologie, informatyka, bankowość, inżynieria

Wielka Brytania –  hotelarstwo, służba zdrowia, edukacja, telekomunikacja, transport, finanse, bankowość, ubezpieczenia, edukacja, służba zdrowia, inżynieria; pomoce domowe

Irlandiagastronomia, masarnie, hotelarstwo, informatyka, bankowość i finanse; inżynierowie, projektanci i technicy budowlani, architekci, marketingowcy, telesprzedawcy, pielęgniarki, pokojówki, pracownicy ferm hodowlanych i gospodarstw rolnych

Państwa, które otworzyły swoje rynki rynki pracy w 2006 roku:

Finlandiaprzemysł drzewny, przemysł papierniczy, leśnictwo

Grecjazbiór cytrusów, przemysł stoczniowy; marynarze

Włochygastronomia, zbiór cytrusów, budownictwo, zbiór winogron, nowe technologie, telekomunikacja; pomoce domowe, pracownicy przemysłowi

Belgiauprawa warzyw, uprawa owoców, rolnictwo

Francjagastronomia, pomoce sklepowe, zbiór winogron, hotelarstwo, konsulting, nowe technologie, transport, metalurgia

Hiszpaniarybołówstwo, zbiór cytrusów, budownictwo; sprzątaczki

Portugaliazbiór winogron, transport

Państwa, które otworzą swoje rynki pracy w 2011 roku:

Niemcyuprawa warzyw, rolnictwo, uprawa owoców, budownictwo, inżynieria, chemia, informatyka; opieka nad starszymi osobami i dziećmi, ekonomiści

Austriarolnictwo; pomoce domowe

Szacuje się, że potencjał migracyjny Polski (a także wszystkich krajów obecnie kandydujących razem wziętych), nawet gdyby się w pełni zrealizował w postaci przepływu pracowników, nie byłby w stanie zaspokoić tej luki popytowej na powyższe zawody.

Be the First to comment.

Leave a Comment