formalności, Legalna praca, Praca sezonowa, Praca w Wielkiej Brytanii

Formalności w Wielkiej Brytanii

Procedury imigracyjne należą do skomplikowanych, ponadto informacje o wprowadzonych zmianach mogą być podane do publicznej wiadomości z niewielkim wyprzedzeniem. W tym rozdziale znajdziesz informacje, które pomogą ci w zaplanowaniu wyjazdu. Jednak przed podjęciem jakichkolwiek ostatecznych decyzji musisz zasięgnąć dodatkowych informacji. Najlepszym źródłem aktualnych informacji jest ambasada brytyjska lub konsulat. W miejscach tych można znaleźć ulotki dotyczące różnych rodzajów pobytów. Ambasada może także przesłać odpowiednie formularze wizowe i szczegółowe instrukcje. W Polsce udaj się do Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, Sekcja Wizowa, Warsaw Corporate Centre, ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, lei.: (22) 625 3030, faks: (22) 625 3472, e-mail: Visa@britishembassy.pl, strona internetowa: http://www.britishembassy.pl/

Obywatele państw europejskich
Obywatele państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) nie mają problemów z wjazdem do Wielkiej Brytanii. Mogą oni przebywać na terenie Zjednoczonego Królestwa do 6 miesięcy i szukać tam pracy lub otworzyć własną firmę. Poszukiwania pracy można przedłużać w nieskończoność, trzeba jednak dowieść, że naprawdę szuka się pracy i są duże szansę na jej znalezienie.

Obywatele państw zrzeszonych w UE i EEA nie potrzebują pozwolenia na pracę. Pracodawca może zatrudnić ich tak, jak obywateli Wielkiej Brytanii. Nie muszą oni mieć nawet pozwolenia na pobyt, chociaż mogą wystąpić o nie po znalezieniu pracy. W tym celu należy wypełnić formularz ECC1, dostępny w The Immigration and Nationality Department, European Community Group, B6 Division, Lunar House, 40 Wellesley Road, Croydon CR9 2BY.
Wielka Brytania i Irlandia zadeklarowały rezygnację z wprowadzania okresu przejściowego na zatrudnianie Polaków po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Dzięki temu obywatele polscy będą mogli legalnie podejmować pracę na takich samych zasadach jak obywatele innych krajów członkowskich. Jednym z warunków ma być złożenie podania o pozwolenie na pracę przez przyszłego pracodawcę, jeszcze przed przybyciem pracownika do Zjednoczonego Królestwa (patrz „Uzyskanie pozwolenia na pracę” w dalszej części tego rozdziału). Do tego czasu Polacy podlegają zasadom imigracyjnym opisanym w podrozdziale „Pozostali” i muszą otrzymać wizę wjazdową w ambasadzie brytyjskiej lub bezpośrednio na granicy Wielkiej Brytanii.


Pozostali

Obywatele pozostałych państw poddawani są na granicy surowszej kontroli. W zależności od narodowości konieczne jest okazanie jednego z następujących dokumentów:
•  dokument wjazdu (entry certificate) – głównie obywatele państw należących do Wspólnoty Narodów.
•  zgodę na wjazd (letter of consent) – obywatele państw niewyma-gających wizy i innych niż należące do Wspólnoty Narodów.
•  wiza – obywatele wszystkich pozostałych państw (określanych często jako „visa countries”).

Jeżeli jesteś obywatelem państwa, wobec którego wymagane są wizy, nawet nie myśl o przyjeździe do Wielkiej Brytanii bez tego dokumentu: zostaniesz odesłany do domu na własny koszt. Obywatele innych państw, od których wizy nie są wymagane, mogą uzyskać pozwolenie na wjazd bezpośrednio na granicy, podczas rozmowy z urzędnikami służby imigracyjnej (immigration officers). Należy okazać paszport, dowieść posiadania odpowiednich środków pieniężnych na okres pobytu oraz poinformować o celu pobytu. Jednak i w takim wypadku można uzyskać odmowę wjazdu do Wielkiej Brytanii. Co wtedy? Należy pamiętać, że lista państw, których obywatele muszą uzyskać wizę, zmienia się dość często. Dlatego też przed wyjazdem należy koniecznie uzyskać aktualne informacje z ambasady lub konsulatu Wielkiej Brytanii w twoim kraju. Pozwolenie na wjazd może mieć różne formy, które zależą od celu pobytu. Podzielić je można na kilka kategorii:

Turyści
Wiza turystyczna daje zezwolenie na sześciomiesięczny pobyt w Wielkiej Brytanii. Może ona zawierać informację o celu pobytu, na przykład odwiedzeniu krewnych.

Osoby, które chcą podjąć naukę
Aby uzyskać wizę studencką, należy okazać dokumenty potwierdzające zapis na kurs/studia ze szkoły, college’u lub uniwersytetu. Uczestnicy kursów trwających ponad 6 miesięcy mogą podejmować pracę na pół etatu, do 20 godzin tygodniowo. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w książce How to Study & Live in Britain.

Osoby, które chcą podjąć pracę
Należy okazać ważne pozwolenie na pracę wydane w Wielkiej Brytanii oraz dowód potwierdzający fakt zatrudnienia (patrz poniżej). Studenci chcący podjąć pracę sezonową na farmach za pośrednictwem organizacji Concordia lub HOPS GB muszą składać podania bezpośrednio w tych organizacjach. Po zakwalifikowaniu do pracy organizacje te pośredniczą w wydaniu karty pracy, którą należy okazać na granicy. Na jej podstawie przyznawane jest
zezwolenie na wjazd i pracę.

Osoby, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą
Należy udowodnić, że dysponuje się odpowiednim kapitałem (obecnie jest to 200 tysięcy funtów).

Osoby, które chcą uzyskać azyl polityczny

Aby uzyskać azyl polityczny, należy przekonać Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office), że we własnym kraju jest się prześladowanym ze względu na rasę, religię, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub działalność polityczną. Należy w tym miejscu podkreślić, że uzyskanie azylu politycznego w Wielkiej Brytanii jest rzeczą trudną.

Uzyskanie pozwolenia na pracę
Jeżeli udało ci się zdobyć pracę w Wielkiej Brytanii jeszcze przed przyjazdem do niej, twoi przyszli pracodawcy muszą wystąpić do Ministerstwa Pracy (Employment Department) o pozwolenie na zatrudnienie ciebie. Będą musieli udowodnić, że nie ma żadnego innego odpowiedniego kandydata i że twoje umiejętności, doświadczenie oraz kwalifikacje są im niezbędne. W Wielkiej Brytanii mieszka i pracuje wielu wysoko wykwalifikowanych cudzoziemców. Jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji lub też starasz się o pracę w zawodzie, w którym poziom bezrobocia jest wysoki, możesz nie uzyskać pozwolenia na pracę. Nie wszyscy potrzebują pozwolenia na pracę; są to: misjonarze, duchowni, przedstawiciele firm zagranicznych oraz współpracownicy dyplomatów. Artyści i pisarze także mogą wykonywać swoją pracę, pod warunkiem jednak, że nie podejmą żadnej innej.


Wiza małżeńska i narzeczeńska

Jeśli twój/twoja mąż/żona, narzeczony lub narzeczona mieszkają na stale w Wielkiej Brytanii, możesz dołączyć do niego. Jest to jednak obwarowane kilkoma warunkami:
•  Musisz naprawdę znać partnera. Jest to szczególnie istotne w przypadku tzw. małżeństw aranżowanych. Nie musicie udowadniać, że znacie się dobrze, lub też że kontaktowaliście się po zaręczynach. Ma to na celu zapobieżenie „korespondencyjnym narzeczonym” oraz ukrytemu niewolnictwu.
Wystarczy, jeśli przekonasz urzędnika, że z przyszłym partnerem bawiliście się razem w dzieciństwie lub też, że przedstawiono was sobie przed zaręczynami. Musicie jednak oboje pamiętać ten fakt.
•  Planujecie pobrać się i wytrwać w małżeństwie. Nie wystarczy sama ceremonia ślubna.
•  Nie wyszłaś za mąż/nie ożeniłeś się tylko po to, aby wpuszczono cię na teren Zjednoczonego Królestwa. Urzędnika z pewnością zadowoli fakt, iż pozostajesz w związku małżeńskim od pięciu lat lub też masz z tego związku dziecko. W przeciwnym wypadku musisz przekonać urzędnika, że macie jakiś prawdziwy powód, aby się pobrać – na przykład miłość. W takim przypadku wystarczającym dowodem będą listy miłosne.
•  Masz do dyspozycji odpowiednie mieszkanie dla siebie, męża lub żony i waszych dzieci.
•  Wraz z partnerem możecie zarobić na swoje utrzymanie i nie będziecie korzystać ze środków publicznych. Oznacza to, że wasze wspólne dochody muszą wystarczyć na wyżywienie, ubranie i mieszkanie.

Podanie musisz złożyć samodzielnie – nie może zrobić tego za ciebie twój partner przebywający w Wielkiej Brytanii. Obywatele Polski wnioski o wizy małżeńskie i narzeczeńskie (WAF2 2003) muszą składać osobiście w Sekcji Wizowej Ambasady Brytyjskiej w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, tel. (022) 625 30 30. Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00. Oprócz podania należy przedłożyć akt małżeństwa, list od sponsora potwierdzający, że zamierzacie jako małżeństwo zamieszkać w Wielkiej Brytanii lub osiedlić się tam po ślubie; dokument potwierdzający, że sponsor jest obywatelem brytyjskim lub posiada prawo pobytu w Wielkiej Brytanii na czas nieokreślony, dokument potwierdzający zatrudnienie sponsora w Wielkiej Brytanii i informacje o zakwaterowaniu. Wizy wydawane są zwykle tego samego dnia po południu. Opłata wizowa wynosi obecnie równowartość 260 funtów i należy ją uiścić w walucie polskiej (gotówką). Szczegółowe i aktualne informacje można znaleźć na stronie http://www.britishembassy.pl/.

Podczas rozmowy z urzędnikiem musisz okazać liczne dokumenty potwierdzające, iż spełniasz określone powyżej warunki. W żadnym wypadku nie przedstawiaj sfałszowanych dokumentów lub zaświadczeń -możesz mieć poważne problemy. Jeśli nie dysponujesz jakimś wymaganym dokumentem, wyjaśnij, dlaczego nie możesz go przedstawić. Na pewno znajdzie się sposób rozwiązania tego problemu. Na przykład, jeśli w twoim kraju nie jest wydawany akt małżeństwa, być może urzędnik zaakceptuje pisemne oświadczenia rodzin obu współmałżonków.
Szczegółowymi informacjami dysponuje ambasada oraz konsulaty. Cenne informacje znajdziesz także w publikacji Immigration Fact Sheet 1, którą można uzyskać w Joint Council for the Welfare of Immigrants.

Przyjazd do dzieci lub wnuków
Jeśli w Wielkiej Brytanii mieszka już twój syn, córka, wnuk lub wnuczka, być może będziesz mógł zamieszkać wraz z nimi. Należy udowodnić, że dziecko lub wnuk utrzymuje cię i że nie masz żadnych bliskich krewnych w kraju swojego zamieszkania. Sytuacja taka dotyczy osób w wieku 65 lat i starszych. Podanie należy złożyć jeszcze przed wyjazdem z kraju. Odpowiednie informacje i formularze znajdziesz w ambasadzie brytyjskiej lub konsulacie. Pomocny może okazać się także Immigration Fact Sheet 1 wydawany przez JCWI (patrz „Przydatne adresy”).

Przyjazd dzieci do rodziców
Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii i masz dzieci w wieku poniżej 18 roku życia spoza związku małżeńskiego, którym możesz zapewnić mieszkanie i opiekę, możesz być ich sponsorem. Formularze podań uzyskasz pod adresem Migration and Visa Department, Foreign and Com-monwealth Office, Clive House, Petty France, London SW1H 9HD.
Szczegółowe informacje znajdują się także w Immigration Fact Sheet 2 publikowanym przez JCWI.

Przedłużanie wizy
Wiza wjazdowa ważna jest zwykle przez sześć miesięcy. Na miejscu można złożyć podanie ojej przedłużenie. Formalności załatwia się w Immigration and Nationality Department, Home Office, Lunar House, Wellesley Road, Croydon CR9 2 BY. Należy jednak pamiętać, że urząd często odrzuca podania o przedłużenie wizy.

REJESTRACJA NA POLICJI

Po przybyciu do Wielkiej Brytanii należy w ciągu siedmiu dni zarejestrować się na posterunku policji. Obowiązek ten nie dotyczy obywateli Unii Europejskiej ani Wspólnoty Narodów. Wytyczne dotyczące rejestracji zmieniają się dość często i niektóre osoby mogą być zwolnione z tego obowiązku w określonych sytuacjach. Najbezpieczniej jest udać się na najbliższy posterunek i zapytać.

THE JOINT COUNCIL FOR THE WELFARE OF IMMIGRANTS
Działająca od 1967 roku organizacja jest jedyną ogólnokrajową niezależną organizacją ochotniczą specjalizującą się w brytyjskim prawie imi-gracyjnym i narodowościowym. Organizacja udziela porad osobom prywatnym, rodzinom oraz grupom mniejszości narodowych w Wielkiej Brytanii – wszystkim tym, którzy osobiście lub pisemnie zwrócą się z prośbą o pomoc. JCWI oferuje także aktualne informacje na temat zmian w prawie, przepisach oraz praktycznej stronie ich stosowania. JCWI przeciwstawia się rasizmowi oraz nierównemu traktowaniu obywateli innych państw w prawie imigracyjnym i narodowym.

Dla imigrantów najprzydatniejsze są ulotki informacyjne i poradniki. Mogą one pomóc w rozwiązaniu poszczególnych problemów oraz zawierają odpowiedzi na wiele pytań. Organizacja pobiera niewielką opłatę pokrywająca koszty druku ulotek. Uiszczając składkę w wysokości 20 funtów rocznie każdy może stać się członkiem tej organizacji. Szczegółowe informacje na temat członkostwa i usług oferowanych przez tę organizację uzyskasz pod adresem The Joint Council for the Welfare of Immigrants, 115 Old Street, London EC1V 9JR (strona internetowa: www.jcwi.org.uk).

ODPRAWA CELNA
Przyjeżdżając do Wielkiej Brytanii należy liczyć się z koniecznością przejścia przez odprawę celną. Wyróżnić można dwa kanały.

Kanał zielony
Kanał zielony przeznaczony jest dla osób, które nie mają nic do oclenia. Obywatele Unii Europejskiej niemal zawsze mogą korzystać / tego kanału. Każdy przechodzi pod czujnym spojrzeniem celników, którzy mają prawo zatrzymać wybraną osobę, poprosić ją o otwarcie ba-gażu i udowodnienie, że rzeczywiście nie przewozi ona przedmiotów podlegających cłu. Celnicy zatrzymują wszystkich, którzy wyglądają lub zachowują się podejrzanie. Mogą jednak poprosić o pokazanie bagażu osobę wybraną losowo. Nie należy więc się tym denerwować. Należy być grzecznym i pozwolić celnikom na przeszukanie walizek. Pod żadnym pozorem nie wybieraj zielonego kanału, jeśli przewozisz coś do oclenia. W takiej sytuacji zostaniesz potraktowany jak przemytnik. Nie chcesz chyba zaczynać pobytu w Wielkiej Brytanii jako kryminalista?

Kanał czerwony
Kanał czerwony przeznaczony jest dla osób, które przewożą przedmioty podlegające obowiązkowi celnemu. Należy wybrać go, jeśli przewozisz więcej niż dopuszczalny limit przedmiotów niepodlega-jących cłu lub też jeśli przewozisz rzeczy, których normalnie nie można przewozić z twojego kraju do Wielkiej Brytanii. W takiej sytuacji możesz zostać zmuszony do opłacenia podatku celnego (importowego). Jeśli nie jesteś pewien, który kanał wybrać, pójdź kanałem czerwonym i zapytaj
celników.

Jeśli przyjeżdżasz do Wielkiej Brytanii na dłużej, masz pozwolenie na pracę lub zapisałeś się do szkoły, możesz zabrać ze sobą rzeczy osobiste, takie jak ubrania, meble czy inne przedmioty codziennego użytku, o ile używałeś tych przedmiotów przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii. Za te rzeczy nie będziesz musiał płacić cła. Przed wyjazdem skontaktuj się z brytyjską ambasadą lub konsulatem w swoim kraju i zapytaj o szczegółowe informacje na temat przedmiotów, które można i których nie można wwieźć na teren Zjednoczonego Królestwa. Wśród rzeczy, których nie wolno wwozić, znajdują się:

  • narkotyki (takie jak opium i heroina),
  • większość zwierząt (żywych lub martwych),
  • przedmioty wytworzone z gatunków chronionych (biżuteria z kości
  • słoniowej, torby z krokodylej skóry), •  niektóre książki, komiksy, filmy wideo itp. zwłaszcza horrory i materiały pornograficzne,
  • większość mięs i produktów mięsnych, a także niektórych gatunków ryb oraz roślin,
  • nieposiadające homologacji nadajniki radiowe oraz telefony bezprzewodowe.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zdobądź szczegółowe informacje przed przywiezieniem tych rzeczy do Wielkiej Brytanii. Nigdy nie zgadzaj się na przewóz bagaży lub paczek nienależących do ciebie. Mogą one zawierać przedmioty, których wwożenie jest nielegalne i możesz zostać potraktowany jak przemytnik.

Be the First to comment.

Leave a Comment