formalności, Legalna praca, Praca w Austrii, prawo pracy, Rynek pracy, Warunki pracy

Pobyt w Austrii

Od 1 maja 2004 r. przestały obowiązywać dotychczasowe ograniczenia w zakresie prawa pobytu. Zgodnie z 46 p. 1. ustawy o wjeździe, pobycie i osiedlaniu się cudzoziemców „obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) korzystają ze swobody bezwizowego wjazdu i pobytu”. Dotyczy to także krótkich pobytów dla poszukiwania pracy. Jednak obywatele EOG, którzy nie dysponują wystarczającymi środkami na utrzymanie lub nie posiadają ubezpieczenia chorobowego pokrywającego wszystkie ryzyka, są upoważnieni do pobytu dłuższego od 3 miesięcy tylko w 4 określonych ustawą przypadkach:
— jeśli przedstawią zaświadczenie o zatrudnieniu,
— jeśli udowodnią, że prowadzą samodzielną działalność gospodarczą,
— jeśli wiarygodnie udowodnią, że w ciągu 6 miesięcy od wjazdu zaistnieje dla nich możliwość podjęcia działalności zarobkowej,
— jeśli udowodnią, że będą na utrzymaniu członka rodziny — uprawnionego do pobytu obywatela EOG.
Ze swobody określonej w 46 p. 1. mogą już korzystać obywatele polscy. Trzeba jednak pamiętać o zameldowaniu się w odpowiednim urzędzie dzielnicowym lub gminnym najpóźniej w ciągu 3 dni od przyjazdu.

Podsumowując, obywatele polscy mogą podejmować legalnie pracę w Austrii. W tym celu należy najpierw znaleźć pracodawcę w Austrii. Następnie pracodawca musi zgłosić chęć zatrudnienia obcokrajowca do miejscowego urzędu pracy. Po pozytywnym zaopiniowaniu prośby o zatrudnienie obcokrajowca, pracodawca przesyła swemu przyszłemu pracownikowi umowę o pracę i/lub zaświadczenie z miejscowego urzędu pracy. Po otrzymaniu tych dokumentów należy, udać się do ambasady w Warszawie lub konsulatu w Krakowie. Po przedłożeniu tych dokumentów otrzymamy pozwolenie na pobyt. Potrzebne dokumenty:

1.  pobyt krótszy niż sześć miesięcy:

•  ważny paszport
•  1 zdjęcie
•  świadectwo urodzenia
•  zaświadczenie o niekaralności
•  adres zamieszkania w Polsce
•  adres zamieszkania w Austrii
•  dowód zakwaterowania w Austrii
•  zaświadczenie o wyuczonym zawodzie
•  wypełniony i podpisany formularz

2. pobyt powyżej 6 miesięcy:

•  takie same dokumenty jak w punkcie 1, a ponadto:
•  świadectwo urodzenie przetłumaczone na niemiecki (tłumaczenie poświadczone urzędowo)
•  zaświadczenie o niekaralności (tłumaczenie poświadczone urzędowo)

Informacje na temat zatrudnienia Polaków w Austrii ewentualnie za granicą znajdują się na następujących stronach internetowych:
http://www.ams.or.at/neu/1011.htm?parent=1011 — strona Austriackiego Urzędu Pracy, informacje dla obcokrajowców szukających zatrudnienia w Austrii
http://www.msz.gov.pl/start.html — strona polskiego MSZ, w zakładce: Informacje konsularne znajduje się poradnik dla Polaków wyjeżdżających do krajów UE po 1 maja 2004.

Be the First to comment.

Leave a Comment