formalności, Informacje, Legalna praca, Praca w Belgii, Praca w Unii, Rynek pracy, Warunki pracy

Zatrudnienie w Belgii

Bezrobocie w tym kraju wynosi jedynie 8,5 proc. W Belgii obowiązuje 2 letni okres przejściowy na podejmowanie pracy dla Polaków i innych osób z krajów wstępujących do UE po 1 maja 2004. Osoby, które zamierzają starać się o pracę w ciągu tego 2 letniego okresu nie mają możliwości korzystania z belgijskiego systemu zabezpieczeń socjalnych jak w przypadku obywateli belgijskich lub innych mających prawa do legalnej pracy w tym kraju. Legalne podejmowanie pracy najemnej w Belgii przez polskich obywateli ograniczone jest do nielicznych przypadków:
1.  Tzw. personelu kluczowego czyli dyrektorów oddziałów firm z polskim kapitałem (warunek: minimalne wynagrodzenie roczne brutto 47.397 EUR
2.  Wysokokwalifikowanych i odpowiednio wynagradzanych specjalistów (warunki: na okres do czterech lat; minimalne wynagrodzenie roczne brutto 28.433 EUR).
3.  Wyspecjalizowanych techników, zatrudnionych na stałe w Polsce i oddelegowanych do Belgii na okres maksymalnie 6 miesięcy celem dokonania montażu, uruchomienia bądź naprawy urządzeń wyprodukowanych przez polskiego pracodawcę.
4.  Pracowników  delegowanych  do  Belgii  na szkolenie  zawodowe  w  ramach dodatkowego kontraktu na szkolenie zawartego wraz z kontraktem sprzedaży podpisanym z firmą belgijską.

Sprawy związane z zatrudnieniem obcokrajowców w Belgii reguluje Ministerstwo Pracy i Zatrudnienia (Service Public Federal de l’Emploi et du Travail) Rue Belliard 51, 1040 Bimelles Tel: 02/233 40 23 Fax: 02/ 233.40.05

Zezwolenie na pracę cudzoziemca (utorisation d’occupation)
Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców, w tym dla osób z kraj ów wchodzących do UE po 1 maja 2004 przyznawane jest wyłącznie wówczas, gdy na belgijskim rynku pracy nie można znaleźć pracownika o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiednim czasie, nawet po odpowiednim przeszkoleniu zawodowym. Zaznaczyć należy, że przez rynek pracy należy rozumieć zarówno obywateli belgijskich jak i obywateli 15 krajów UE sprzed 1.05.2004.
Przepis ten dość szczelnie chroni unijny rynek pracy i zawsze może stanowić podstawę do uzasadnienia odmowy wniosku o zezwolenie na pracę cudzoziemca spoza UE.

Pracodawca belgijski, który chce zatrudnić pracownika z Polski, powinien wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pracę cudzoziemca do jednego z regionalnych urzędów pracy: VDAM, FOREM lub ORBEM na specjalnym formularzu tamże uprzednio otrzymanym. Z takim wnioskiem nie może wystąpić sam zabiegający o zatrudnienie.

Adresy regionalnych urzędów pracy są następujące:

dla Flandrii — V.D.A.B., (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroesopleiding — Office flamand de I ‚Empoloi et de la Formation profession-nelle) Bid de l’Empereur 11, B — 1000 Bimelles, Tel.02/ 506.15.11, Fax: 02/ 506.15.90 www.vdab.be

dla Walonii — FOREM, Bid Tirou 104, B — 6000 Charleroi, Tel.071/ 20.61.11, Fax: 071/ 20.65.13 www.forem.be, www.hotjob.be

dla Brukseli — ORBEM (Office Regional Bruxellois de 1’Emploi), Bid Anspach 65, B — 1000 Bruxelles, Tel.02/ 505.16.96. Fax: 02/ 513.16.26 www.orbem.be

Potencjalny pracodawca belgijski, chcący zatrudnić pracownika z Polski dołącza do wniosku o zatrudnienie, kierowanego do w/w urzędu, również podpisany kontrakt oraz świadectwo zdrowia kandydata.  przypadku chęci zatrudnienia większej ilości pracowników, pracodawca belgijski swój wniosek zbiorczy adresuje do odpowiedniego regionalnego Ministerstwa Pracy w Belgii.

Wniosek o ich zatrudnienie po analizie przesyłany jest do w/w jednego z regionalnych urzędów zatrudnienia, które rozpatruje go z punktu widzenia interesu lokalnego rynku pracy i zasięga m.in. opinii właściwego dla danego zawodu związku zawodowego. Gdy nie ma takiego związku o opinie proszona jest tzw. „komisja parytetowa” (comission paritaire) składająca się z równej ilości przedstawicieli pracodawców i pracowników.
W przypadku gdy wynik tych analiz i opinii jest pozytywny wysyłany jest w formie promesy zatrudnienia do Ambasady Belgijskiej w Warszawie albo bezpośrednio do wnioskodawcy. Na bazie promesy otrzymania karty pracy, starający się o zatrudnienie może otrzymać okresową wizę pobytową a następnie pozwolenie na pracę.

Wniosek o przyznanie takiej wizy i zezwolenia na pracę, składa się w Ambasadzie Belgijskiej w Warszawie. goda na pracę (permis de travail) tzw. typu B, przyznawana jest automatycznie w momencie przyznania pracodawcy zezwolenia na pracę. Zgoda na pracę typu B wydawana jest na okres 12 miesięcy i na pracę u jednego pracodawcy, z możliwością jej przedłużenia.

Pozwolenia na pracę:
• pozwolenie na prace typu A jest ważne dla wszystkich zawodów i jest wydawane na czas nieokreślony. Tylko nieliczni aplikanci będą je wstanie uzyskać (np. aplikanci, posiadający pozwolenie na prace typu B pracujący w Belgii więcej niż cztery lata, aplikanci, którzy legalnie przebywają w Belgii w ciągu ostatnich pięciu lat). Jeśli pracownik posiada zezwolenie na prace typu A, to pracodawca nie musi starać się potwierdzenie zatrudnienia,

•  pozwolenie na pracę typu B jest ważne na okres 12 miesięcy i upoważnia do pracy dla jednego pracodawcy. Kiedy tylko pracodawca uzyska potwierdzenie zatrudnienia, przyszły pracownik może starać się o pozwolenie na prace typu B.

Pozwolenie typu A:
O pozwolenie na prace typu A musi starać się sam zainteresowany. W tym celu osoba ta musi wypełnić specjalne formularze stworzone przez lokalne instytucje zatrudnienia: VDBA we Flandrii, BGDA/ORBEM w Brukseli oraz ROREM w Walonii.  przypadku gdy pracownik legalnie przebywa w Belgii, pozwolenie zostanie wydane przez lokalną administrację w miejscu zamieszkania pracownika. otwierdzenie zatrudnienia i pozwolenie na prace typu B. Każdy belgijski pracodawca, który ma zamiar zatrudnić obcokrajowca musi starać się o potwierdzenie zatrudnienia i o pozwolenie na pracę typu B poprzez stworzone w tym celu formularze zapewniane przez regionalne służby zatrudnienia: VDAB we Flandrii, ORBEM/BGDA w Brukseli oraz FOREM w Walonii. Do formularza aplikacji muszą być dołączone:

•  zaświadczenie lekarskie jeśli pracownik nie przebywa legalnie w Belgii, lub jeśli przebywa mniej niż dwa lata lub jeśli jest zatrudniany po raz pierwszy,
•  teczka z informacjami o pracowniku, jeśli wniosek o wystawienie pozwolenia jest składany w imieniu pracownika legalnie przebywającego w Belgii,
•  umowa o pracę,

Osoba posiadająca taką wizę i przyjeżdżający na tej zasadzie do Belgii, otrzymuje kartę pracy przyznaną przez jeden z w/w regionalnych urzędów pracy, będących wydziałami tamtejszego Ministerstwa ds. Zatrudnienia, którymi są jak niżej:

Dla Flandrii:   Ministere de 1’Emploi et du Tourisme
Rue aux Choux 35 (5eme et 6eme etage)
1000 Bimelles
Tel: 02/553.25.11 Fax: 02/553.25.05

Dla Walonii:   Ministere de la Region Walonne
D.G. de 1’Economie et de l’Emploi, Direction de 1’Emploi et de 1’Immigration, Place de la Wallonie 1 Bat. 11 — 5100 Jambes, Tel: 081/ 33.31.11 Fax: 081/ 33.43.22

Dla Brukseli:   Ministere de la Region Bruxelloise,
Ministere de 1’Emploi, de l’Economie, de 1’Energie et du Logement Boulevard du Regent 21-23 1000 Bimelles Tel: 02/ 506.33.11 Fax: 02/ 513.50.80

Związane ściśle ze sprawami zatrudnienia, bilateralne problemy ubezpieczeń społecznych reguluje Konwencja Generalna między Polską a Belgią o ubezpieczeniu społecznym, podpisana w Brukseli w dniu 26.11.1965 (polski Dz.U. nr 40 z 21.10.67). Z uwagi na daleko idącą autonomię Regionów w Belgii informacje gospodarcze można uzyskiwać równolegle w administracjach gospodarczych poszczególnych Regionów:

— Flandria: Http://www.flanders.be (również ang.),
— www.vlaanderen.be (tylko flamandzki), www.export.vlaanderen.be

— Walonia: www.wallonie.be — server Regionu Wallonia,
— http://wallex.wallonie.be/ — teksty prawne, www.awex.wallonie.be — Walońska Agencja ds. Eksportu
jak również w regionalnych agencjach inwestycji zagranicznych:

— Dla Flandrii: Flanders Foreign Investment Office — FFIO, Leuvensplein 4, 1000 Brussels, Tel: 0032 /2-227.53.11, Fax 0032/2-227.53.10, e-mail: Flan-ders@ffio.com, www.ffio.be

— Dla Walonii: Office for foreign investors, Avenue Materne, 115-117, B-5100 Namur,  tel  0032/  81-332.850,  fax 0032/ 81-332.869,  e-mail:  investinwal-loniaofisa.be, www.ofisa.be

Oprócz powyższych adresów administracji dostępne są inne źródła informacji, w tym:
— www.echonet.be strona dziennika gospodarczego 1’Echo proponujący szeroki dostęp do różnych źródeł informacyjnych, również do bazy danych o 900.000 firmach,
— www.belgilex.be dostęp (płatny) do biuletynów i legislacji prawnej,
— www.abb-bvb.be witryna Belgijskiego Zrzeszenia Banków,
— www.ccibe Federacja Belgijskich Izb Handlowych i Przemysłowych,
— www.technopol.be witryna oferująca usługi przedsiębiorstwom w Regionie Bruksela,
— www.vbo-feb.be witryna Konfederacji Przedsiębiorstw Belgijskich FEB,
— www.kmonet.be witryna Belgijskiej Organizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw
— www.uwe.be witryna Federacji Przedsiębiorstw Walońskich UWE,
— http:/europa.eu.int/eur-lex/fr/index.html legislacja europejska, dyrektywy,
— www.bmb-bbm.org/fr/pages/index.htm witryna Biura Marek Benelux,
— www.fiscalnet.be sieć dokumentacji zagadnień podatkowych,

Aktualny wykaz zawodów reglamentowanych i licencji można znaleźć na stronie internetowej belgijskiego ministerstwa gospodarki: www.mineco.fgov.be.

Strona ta jest w j. francuskim, niderlandzkim, angielskim i niemieckim. Na stronie np. w j. francuskim szukamy: „Guide aux entreprises” po wejściu na tę podstronę szukamy „Vade-mecum de 1’entreprise” po wejściu na „Formalites”, szukamy rozdziału 1.4.2.5. oraz 1.4.2.6. Regionalna służba zatrudnienia przekaże następnie otrzymane dokumenty do biura imigracyjnego zajmującego się terytorium, na którym przebywa osoba starająca się o pozwolenie. Potwierdzenie zatrudnienia jest wydawane tylko wtedy, gdy na belgijskim rynku pracy nie można znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Po zatwierdzeniu pozwolenie na pracę służba imigracyjna przesyła potwierdzenie zatrudnienia pracodawcy. Pracownik przebywający legalnie w Belgii, jest zobowiązany do odebrania dokumentu w miejscu zamieszkania. Jeśli pracownik przebywa nielegalnie w kraju lub przebywa jeszcze w kraju swojego pochodzenia dokumenty przesyłane są do pracodawcy. Musi on przekazać otrzymane dokumenty pracownikowi.

Be the First to comment.

Leave a Comment