Legalna praca, Oferty pracy, Ogłoszenia o pracę, Praca w Niemczech, Rynek pracy, Warunki pracy

Praca w Niemczech

Jako, że Niemcy nie zgodzili się na otwarcie swojego rynku pracy dla polaków, pracę można podejmować w tym kraju na mocy umów dwustronnych. Umowy dwustronne zawierane są między rządem polskim a rządem kraju, który zainteresowany jest przyjęciem polskich pracowników. Za ich realizację odpowiedzialne jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Obsługą umów (poszukiwaniem i selekcjonowaniem kandydatów do umów anonimowych, weryfikacją umów imiennych) zajmują się wojewódzkie urzędy pracy.

Polska posiada 13 porozumień i umów międzynarodowych umożliwiających polskim obywatelom legalnie pracować za granicą. Pięć z nich to umowy z państwami UE: Niemcami, Francją, Belgią, Hiszpanią i Luksemburgiem. (Umowa z Luksemburgiem nie została jeszcze notyfikowana, co czyni ją w praktyce „martwą”).

Formy pracy oferowane w ramach umów dwustronnych różnią się ze względu na kategorię zatrudnienia (prace sezonowe, staże, umowy o dzieło – usługi), limit zatrudnienia, okres zatrudnienia i wymagania stawiane kandydatom, np. wiek, kwalifikacje, znajomość języka.

Praca w Niemczech

Umowy z Republiką Federalną Niemiec należą do najbardziej ożywionych spośród dotychczas podpisanych umów. W 2002 roku prawie 300 tys. obywateli polskich znalazło zatrudnienie u naszego zachodniego sąsiada. Polska podpisała dotychczas dwie umowy bilateralne z Republiką Federalną Niemiec. Pierwsza z nich zawarta została 31 stycznia 1990 roku. Zgodnie z jej treścią, obywatel polski może wyjechać do pracy do Republiki Federalnej Niemiec w charakterze pracownika zatrudnionego w celu zrealizowania umowy o dzieło.

Druga umowa z RFN została zawarta 7 czerwca 1990 roku. Umowa ta przewiduje możliwość przyjmowania Polaków do pracy w charakterze pracowników gości.

Ponadto ministrowie pracy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec 8 grudnia 1990 r. wydali oświadczenie, które rozszerza możliwości podejmowania pracy przez Polaków o nowe formy: zatrudnienie sezonowe, praca wakacyjna studentów.

W ramach umów z RFN wykwalifikowani pracownicy z Polski (głównie z branży budowlanej) mogą pracować na podstawie umowy o dzieło. W celu pogłębienia kwalifikacji zawodowych i nauki języka niemieckiego możliwe jest zatrudnienie długookresowe (do 1,5 roku) w charakterze tzw. pracownika gościa. Do dyspozycji jest również nieograniczona (uzależniona od popytu) liczba prac sezonowych oraz prac dla studentów. Rokrocznie 200 uczniów ostatnich klas szkół gastronomicznych i hotelarskich może odbyć praktykę w przedsiębiorstwach niemieckich.

Jeszcze do końca lipca 2003 roku przy podejmowaniu pracy w Niemczech uprzywilejowani są specjaliści w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Umowa o dzieło w Niemczech

Forma ta cieszy się bardzo dużą popularnością – w ubiegłym roku 23 tys. Polaków znalazło w ten sposób pracę. Jest to opcja dla pracowników polskich przedsiębiorstw, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie prac budowlanych, izolacyjnych i konserwację zabytków w Niemczech.

Zezwolenie na pracę przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 2 lata, a dla stanowisk administracyjnych i kierowniczych maksymalnie na 4 lata. Jest ono udzielane pracownikom na realizację umów o dzieło (zawieranych między pracownikiem a przedsiębiorstwem).

Warunki finansowe takich umów są bardzo korzystne, gdyż wynagrodzenie wynikające z umowy odpowiada wynagrodzeniu, jakie przewidują za wykonanie porównywalnej pracy niemieckie układy zbiorowe.

Polskie przedsiębiorstwa realizujące kontrakty są upoważnione do załatwiania w imieniu kierowanych pracowników zezwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt. Pracownicy są zobowiązani uzyskać wizę pracowniczą udzielaną przez konsulat niemiecki w Polsce oraz legitymować się ważnym zezwoleniem na pracę wystawionym przez urząd pracy w RFN.

Zatrudnienie długookresowe (w charakterze pracownika gościa)

Forma ta została stworzona w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i językowych obywateli polskich. Umowa jest limitowana – do 1000 osób rocznie może skorzystać z tej formy wyjazdu pracowniczego. W 2002 roku limit nie został wykorzystany – wyjechało 776 osób. Jako pracownik gość można podjąć pracę w Niemczech tylko jeden raz.

Warunki pracy w Niemczech:

– zatrudnienie na okres 1 roku z możliwością przedłużenia do 1,5 roku.

Wymagania:

– wykształcenie: co najmniej zasadnicze zawodowe

– wiek: między 18. a 40. rokiem życia

– znajomość języka: dobra

– posiadanie odpowiedniego stażu pracy.

Procedura – formalności:

Wyjazdy organizowane są przez wojewódzkie urzędy pracy

w dwóch formach:

A) Przyszły pracodawca zagraniczny wskazuje imiennie konkretnego polskiego obywatela. Pracodawca zazwyczaj zna osobiście kandydata, ponieważ zatrudniał go już w latach poprzednich. W przypadku tej formy procedura wygląda następująco:

1. Zgłoszenie się zainteresowanej osoby do właściwego dla miejsca zamieszkania wojewódzkiego urzędu pracy, w którym winna złożyć następujące dokumenty:

• formularz podania (Bewerbung) wraz ze zdjęciem, do

pobrania we właściwym wojewódzkim urzędzie pracy,

umowa o pracę lub imienne zapewnienie przyjęcia do pracy uzyskane od przyszłego pracodawcy,

kopie świadectw szkolnych i świadectw pracy,

kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,

zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu (w przypadku gdy jest wymagane),

aktualne świadectwo zdrowia (w przypadku personelu medycznego, pracowników zakładów gastronomicznych i przetwórstwa rolno-spożywczego),

zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

2. Wyżej wymienione dokumenty muszą być wypełnione w języku niemieckim (Bewerbung) bądź przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.

3. Następnie komplet dokumentów przekazany zostaje do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a stamtąd do Federalnego Urzędu Pracy ZAV w Bonn.

4. Na podstawie otrzymanych z Polski dokumentów Federalny Urząd Pracy ZAV w Bonn podejmuje decyzję o wydaniu zezwolenia na pracę (Zulassungsbescheid). Zezwolenie powyższe jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się przez kandydata do pracy o wizę z prawem do pracy.

5. W celu uzyskania wizy z prawem do pracy kandydat składa wniosek do właściwego terytorialnie konsulatu RFN.

B) W ramach ofert anonimowych pracodawca zagraniczny oczekuje wskazania odpowiedniego kandydata przez polski urząd pracy. W przypadku tej formy procedura ubiegania się o pracę jest następująca:

1. Zainteresowane osoby składają do wojewódzkiego urzędu pracy komplet dokumentów (wymienionych w procedurze przy zatrudnianiu imiennym, jednak bez imiennego zapewnienia, którego w tym przypadku nie ma).

2. Wyżej wymienione dokumenty są przesyłane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Do

urzędu tego wpływają również oferty pracy z Federalnego Urzędu Pracy w Bonn.

3. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej następuje kojarzenie złożonych wniosków z otrzymaną ofertą. Jednak ostateczną decyzję podejmuje Federalny Urząd Pracy, przesyłając zaakceptowanym osobom zezwolenie na pracę.

4. Dalsza procedura jest identyczna jak przy zatrudnieniu imiennym3.

Praca sezonowa w Niemczech

Jest to nielimitowana forma zatrudnienia – na liczbę dostępnych sezonowych stanowisk pracy mają wpływ warunki pogodowe bądź urodzaje w rolnictwie. W ubiegłych latach forma ta była najczęściej wykorzystywana przez Polaków – w zeszłym roku ponad 200 tys. obywateli polskich wyjechało w ten sposób do pracy w RFN.

Warunki:

– czas zatrudnienia: najczęściej na okres 3 miesięcy (bywają także prace 6- i 9-miesięczne).

Wymagania:

– wiek: co najmniej 18 lat (górna granica wieku tylko przy ofertach anonimowych).

Władze niemieckie sugerują szukanie zatrudnienia w następujących sektorach gospodarki:

– rolnictwo, rybołówstwo, leśnictwo, ogrodnictwo

– przetwórstwo warzyw i owoców

– przemysł drzewny (np. w tartakach)

– gastronomia, hotelarstwo

– usługi kiermaszowo-objazdowe.

Procedura:

Tak jak w przypadku zatrudnienia długookresowego, przy zatrudnieniu sezonowym istnieją dwie formy umowy o pracę: imienna i anonimowa (bezimienna).

Procedura przy zatrudnieniu sezonowym imiennym:

1. Niemiecki pracodawca zgłasza imiennie konkretnego kandydata do pracy we właściwym dla niego urzędzie pracy, który po uwzględnieniu sytuacji na własnym rynku pracy podejmuje decyzję co do zatrudnienia cudzoziemca, wnosząc odpowiedni zapis na formularzu zapewnienia zatrudnienia.

2. Zapewnienie to musi następnie uzyskać akceptację Federalnego Urzędu Pracy w Bonn i kierowane jest dalej do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego dla zamieszkania kandydata do pracy i przekazywane jest kandydatowi.

3. Powyższy dokument jest niezbędny przy załatwianiu formalności wizowych.

4. Niemiecki pracodawca z wnioskiem o zatrudnienie powinien zwrócić się minimum na 12 tygodni przed planowanym przyjęciem do pracy kandydata.

5. W przypadku zapotrzebowania na pracowników sezonowych w okresie żniw istnieje dla pracodawcy niemieckiego możliwość tzw. przyspieszonego postępowania w odniesieniu do pracowników z Polski.

Procedura przy zatrudnieniu sezonowym na podstawie zapotrzebowania bezimiennego:

1. Zapotrzebowanie tego typu na pracowników sezonowych przesyła do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Federalny Urząd Pracy ZAV w Bonn. Określa w nim rodzaj i miejsce pracy, wysokość wynagrodzenia, czas pracy i okres zatrudnienia oraz warunki socjalno-bytowe.

2. Kandydaci spełniający oczekiwania pracodawcy wyrażone w tym zapotrzebowaniu poszukiwani są następnie poprzez wojewódzkie urzędy pracy w całej Polsce.

3. Jeśli na liście oczekujących znajduje się odpowiedni kandydat, wypełnia on podanie o zatrudnienie (wg odpowiedniego wzoru), które jest następnie przekazywane do Federalnego Urzędu Pracy.

4. W przypadku akceptacji podania przez Federalny Urząd Pracy w Bonn starający się o pracę otrzymuje za pośrednictwem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie zapewnienie zatrudnienia na odpowiednim formularzu.

5. Następnie zainteresowany musi uzyskać odpowiednią wizę z prawem do pracy we właściwym terytorialnie konsulacie niemieckim.

Gdzie szukać informacji o pracy sezonowej w Niemczech?

Jeśli nie mamy rodziny ani znajomych w RFN i chcemy tam podjąć pracę sezonową, należy wybrać się do właściwego urzędu pracy.

Zatrudnienie wakacyjne studentów

Zatrudnienie polskich studentów jest nielimitowane – uzależnione jedynie od zapotrzebowania pracodawców. Ponieważ ofert anonimowych jest (w stosunku do popytu) niewiele (w 2001 roku 1216), studenci szukają pracodawców w Niemczech na własną rękę. W ten sposób corocznie pracę wakacyjną znajduje około 5 tys. studentów z Polski.

Wymagania:

-znajomość języka niemieckiego: co najmniej dobra

– status studenta studiów dziennych -wiek: 18-30 lat

– zadeklarowanie co najmniej 8 tygodni pracy w okresie 3-mies. wakacji.

Procedura:

Podobnie jak w przypadku pracowników gości istnieją dwie formy zatrudnienia: imienna i anonimowa. Różnica polega jednak na tym, że w przypadku ofert anonimowych najpierw odpowiednie formularze (dostępne w urzędach pracy) i zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego są składane w wojewódzkich urzędach pracy przez studentów, a potem przesyłane do niemieckiego partnera krajowego urzędu pracy, który poszukuje chętnych przedsiębiorstw.

Praktyki uczniowskie

Program praktyk wakacyjnych dla uczniów przedostatnich klas szkół gastronomicznych, hotelarskich i ekonomicznych z nauczaniem języka niemieckiego został wprowadzony w celu zwiększenia możliwości wyjazdów obywateli polskich do pracy w charakterze pracowników gości. Co roku 10-20 uczniów przedostatnich klas 10 wybranych szkół ma szansę wyjechać na praktyki uczniowskie do Niemiec.

Uczniowie nie podpisują umów o pracę i nie zostają pracownikami firm – mają status praktykanta. Otrzymują nieodpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe.

Informatycy

Uprzywilejowani pod względem możliwości podjęcia pracy w Republice Federalnej Niemiec są specjaliści w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych. Przedsiębiorstwa niemieckie w okresie od 1 sierpnia 2000 roku do 31 lipca 2003 roku mogą zatrudnić maksymalnie 20 000 specjalistów z zagranicy. Za specjalistę uważa się osobę, która ukończyła studia wyższe lub wyższą uczelnię zawodową w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, oraz osobę, której uzgodnione roczne wynagrodzenie brutto wyniesie co najmniej 100 000,00 DM.

Osoby te będą zatrudniane na okres do 5 lat. W tym czasie mają możliwość zmiany pracodawcy. Jeżeli przedłożone zostaną wszystkie wymagane dokumenty, formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na pracę potrwają nie dłużej niż tydzień. Złożenie wniosku o udzielenie wizy musi poprzedzić uzyskanie z urzędu pracy zapewnienia o otrzymaniu zezwolenia na pracę oraz zgody urzędu ds. cudzoziemców (również dla małżonka i dzieci, jeżeli chcą wjechać do Niemiec. W tym przypadku konieczne jest też poświadczenie o zapewnieniu wystarczającej powierzchni mieszkaniowej dla rodziny).

Od połowy czerwca 2000 roku dostępna jest utworzona przez Federalny Urząd Pracy giełda pośrednictwa, na której można zarówno przedstawić swój życiorys oraz biografię zawodową, jak i zapoznać się z ofertami pracy przedsiębiorstw, co stwarza możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu. Adres giełdy: www.arbeitsamt.de

Ponadto podania można składać w Centralnym Biurze Pośrednictwa Pracy w Bonn. (Zentralstelle fur Arbeitsvermittlung, Villemombler Str. 76, 53123 Bonn). Zapytania można kierować pod następującym adresem poczty elektronicznej: bonn-zav.it-experts@arbeitsamt.de

Możliwe jest również bezpośrednie ubieganie się o pracę w przedsiębiorstwach.

Be the First to comment.

Leave a Comment