Informacje, Legalna praca, Praca dla studentów, Praca we Francji, Rynek pracy, Warunki pracy

Zatrudnienie we Francji

Francja jest krajem o stosunkowo wysokim bezrobociu i  skorzystała ona z możliwości wprowadzenia pięcioletniego okresu przejściowego w sferze wolnego przepływu pracowników. Okres przejściowy wprowadzony przez Francję ma dzielić się na dwa etapy. Pierwszy ma trwać 2 lata, po jego zakończeniu nastąpi ocena wpływu na sytuację na francuskim rynku pracy. W przypadku gdy zostanie uznane, że wprowadzenie swobodnego przepływu pracowników może nadal mieć dla Francji negatywne konsekwencje, okres przejściowy może zostać przedłużony o następne 3 lata. System ten pozwala w ww. okresie odmówić zatrudnienia obcokrajowca, jeśli na to miejsce kandyduje osoba posiadająca francuskie obywatelstwo. Francja nadal będzie stosować motyw odmowy zatrudnienia z powodu sytuacji na rynku pracy w określonej dziedzinie lub określonym regionie geograficznym.

Obywatel polski, który posiada roczne pozwolenie na pracę i który przeprowadzi się do obecnego państwa członkowskiego, będzie posiadał te same prawa do pracy, co obywatele tego państwa. Jeśli jednak opuści Francję w sposób dobrowolny, straci te prawa aż do końca okresu przejściowego. Członkowie rodzin posiadających prawa do pracy na okres 12 miesięcy i mieszkający razem z rodziną już w okresie przed majem 2004, automatycznie zyskują prawo do pracy. Osoby, które dołączyły do swych rodzin po dacie rozszerzenia Unii muszą najpierw przebywać na terytorium danego kraju przez okres 18 miesięcy lub dołączyć do rodziny począwszy od 3 roku życia lub zależne od rodziców (nie mające żadnych własnych dochodów). Obywatel nowego kraju członkowskiego, pracujący legalnie we Francji i posiadający pozwolenie na pracę na okres co najmniej 12 miesięcy, będzie miał automatycznie dostęp do rynku pracy w innym kraju członkowskim UE przez okres tego roku.

Naukowcy będą mogli ubiegać się o status bądź studenta bądź pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Jedynie w drodze wyjątku naukowcom można odmówić zatrudnienia z powodu sytuacji na francuskim rynku pracy. Naukowcy będą zwolnieni z obowiązku otrzymania pozwolenia na pracę. Pracownicy sezonowi będą zatrudnieni w miarę potrzeb lokalnych rynków pracy. Ministerstwo Rolnictwa będzie wspierać lokalnych pracodawców, gdyż praca sezonowa skupia się wokół winobrania, zbiorów owoców itp. Pracownikom okresowym przysługiwać będą w większości te same prawa co młodym stażystom z jedną różnicą, iż pod koniec obowiązywania okresu zatrudnienia pracownicy okresowi nie będą mogli przedłużyć pobytu i będą zobowiązani do powrotu do kraju po okresie ważności pozwolenia na pracę. Pozwolenie na pracę wskazuje pracodawcę, który ma obowiązek posiadania zgody regionalnej dyrekcji pracy.

Otwarcie pewnych sektorów gospodarki na pracowników z nowych krajów Unii na pewno zniesie wobec nich prawo odmowy zatrudnienia motywowanego sytuacją na rynku pracy. Dotyczy to rekrutacji inżynierów informatyków lub personelu przedstawiającego wyjątkowy atut technologiczny lub handlowy dla firm francuskich pragnących ich zatrudnić. Pracownicy służby zdrowia (przede wszystkim pielęgniarki), jeśli należeć będą do kategorii pracowników etatowych, nie będą mieli dostępu do rynku pracy przez okres 5 lat.

We Francji brakuje pracowników w przemyśle metalurgicznym i stoczniowym, w zawodach związanych z telekomunikacją oraz do opieki nad starszymi ludźmi. Współpraca Polski z Francją opiera się na dwóch umowach: z 1990 i 1992 roku. Na ich podstawie, w Warszawie, działa Biuro Przedstawicielskie Urzędu Ds. Migracji Międzynarodowych Republiki Francuskiej. Za jego pośrednictwem trafiają do Polski francuskie oferty pracy. Wyszukiwaniem odpowiednich  kandydatów  do  pracy  zajmują  się  Wojewódzkie  Urzędy  Pracy, a przeprowadzaniem kwalifikacji Biuro, które później pomaga w załatwianiu wiz pobytowych z prawem do pracy, badań lekarskich i przewozu do Francji.

Na mocy wspomnianych umów łączących Polskę i Francję można uzyskać zatrudnienie jako stażysta i pracownik sezonowy. We Francji pracę mogą znaleźć pracownicy sezonowi przy zbiorze winogron, kelnerzy, kucharze, pokojówki, pracownicy małych sklepów, inżynierowie przemysłowi.

Popularną formą zatrudnienia — nie tylko we Francji, ale również w innych państwach europejskich —jest praca w charakterze „au pair”, czyli opiekunki do dziecka. Nie jest to wyjazd zarobkowy, lecz edukacyjny, daje raczej możliwość nauki języka i poznania obcego kraju. Jedynym obowiązkiem „operki” jest zajmowanie się dziećmi i organizowanie im czasu. Dostaje ona jedynie kieszonkowe, sama opłaca podróż i kurs językowy. Kandydatka na „au pair” musi mieć ukończone 18 lat i szkołę średnią. Trzeba też być bezdzietną i stanu wolnego. Niezbędne informacje i formularze są dostępne w agencjach pośredniczących w zatrudnianiu „au pair”, takich jak „Au Pair Anya”, „Mikroserwis”, „Związek Kobiet i Dziewcząt Chrześcijańskich”. Tam kandydatka wybiera sobie kraj, czasem jego region, określa jaką rodzinę preferuje i wpłaca około połowy sumy pobieranej przez agencję za znalezienie rodziny. W ciągu roku szkolnego czas pracy „operki” jest ograniczony do 30-35 godzin tygodniowo i musi ona uczęszczać na kurs językowy. W wakacje sama ustala z rodziną ile będzie pracować i nie ma obowiązku uczenia się języka.

Przydatne adresy
Ambasada Republiki Francji
Ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
tel.  (0-22) 628-84-01, (0-22) 628-84-02, (0-22) 628-84-03,  (0-22) 628-84-04,
(0-22) 628-84-05, (0-22) 628-84-06, (0-22) 628-84-07, (0-22) 628-84-08, (0-22)
628-84-09
fax: (0-22) 629-64-80
e-mail: varsovie@dree.org
www.france.org.pl
Konsulat Generalny w Krakowie
Ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
tel. (0-12) 642-18-64
fax: (0-22) 453-73-74

Agencja Konsularna w Opolu
Ul. Kościuszki 17 m.2
45-062 Opole
tel. (0-77) 453-90-53
fax: (0-22) 453-73-74
Agencja Konsularna w Gdańsku
Ul. Kościuszki 16

Sopot
tel. (0-58) 550-32-49
fax: (0-22) 551-44-43
Pracy we Francji przez Internet możemy szukać pod adresem:
www.ambafrance.org.pl
www.anpe.fr
www.travail.gouv.fr
www.france.org.pl
www.jobuniverse.fr

Be the First to comment.

Leave a Comment