formalności, Informacje, Oferty pracy, Ogłoszenia o pracę, Praca dla studentów, Praca sezonowa, Praca w Niemczech, Praca w Unii

Zatrudnienie w Niemczech

Obecnie w Niemczech bezrobocie wynosi 9,3 proc. Przez dwa do siedmiu lat po rozszerzeniu UE niemiecki rynek pracy będzie zamknięty dla pracowników z Polski i innych nowych środkowoeuropejskich członków UE.
•  Ustawa o dostępie obywateli nowych krajów członkowskich UE do niemieckiego rynku pracy stanowi, że co najmniej do  1  maja 2006 r. pozostaną w mocy niemieckie przepisy o udzielaniu cudzoziemcom pozwoleń na pracę oraz umowy dwustronne, takie jak polsko-niemieckie porozumienie o delegowaniu pracowników do drugiego kraju w ramach tzw. umów o dzieło (eksport usług).
•  Niemcy sięgnęli po okresy przejściowe także w niektórych — ich zdaniem szczególnie wrażliwych — usługach: w szeroko rozumianej branży budowlanej, usługach dekoratorskich oraz sprzątaniu budynków, środków transportu i urządzeń.  W tych branżach nadal  obowiązują regulacje  dwustronne, np. porozumienia w sprawie umów o dzieło.Natychmiastowe pełne prawo do pracy na terenie Niemiec będzie przysługiwało tym obywatelom państw Europy Środkowej, którzy 1 maja br. lub po tym dniu mają co najmniej roczne pozwolenie na pracę, oraz ich małżonkom (bądź konkubentom) i dzieciom do 21 roku życia, jeśli mieszkają z nimi na terenie Niemiec.  Nie  dotyczy to tych obywateli,  którzy  są delegowani  do pracy w Niemczech przez swego pracodawcę mającego siedzibę za granicą Niemiec, co wyklucza automatycznie polskich robotników kontraktowych.

•  Prawo do pracy będą mogli otrzymać tzw. pracownicy-goście, czyli osoby zatrudnione w Polsce w firmach niemieckich i podnoszące swe kwalifikacje przez co najmniej rok w macierzystej firmie w Niemczech, personel kierowniczy polskich filii niemieckich spółek oraz rozmaici fachowcy o wyjątkowych kwalifikacjach, np. kucharze zatrudnieni w polskich restauracjach w Niemczech czy w branży komputerowej (tu istnieją specjalne regulacje dla wysoko kwalifikowanych cudzoziemców, tzw. IT-Green Card).

•  Normalnie obcokrajowiec może zostać zatrudniony w Niemczech tylko w sytuacji, gdy na daną posadę nie można znaleźć chętnego Niemca lub obywatela „starej” UE. W takich wyjątkowych wypadkach świeżo upieczeni obywatele UE mają po 1 maja pierwszeństwo w stosunku do obywateli krajów spoza UE starających się o dane miejsce pracy.
•  Bez zezwolenia na pracę mogą w Niemczech pracować w czasie wakacji polscy studenci.

Jak znaleźć pracę w Niemczech
Ułatwieniem jest fakt, że po 1 maja Polakowi wolno wjeżdżać do Niemiec bez wizy, aby szukać pracy, a jeśli uda mu się znaleźć posadę — może załatwiać potrzebne formalności na miejscu, bez potrzeby wracania do kraju. Bez wizy można nadal przebywać w Niemczech przez trzy miesiące, ale jeśli zamierzony pobyt przekroczy miesiąc, trzeba się zgłosić do urzędu ds. cudzoziemców. Jeśli zaś chce się przebywać w Niemczech ponad trzy miesiące, to trzeba uzyskać w tymże urzędzie pozwolenie na pobyt dla obywateli UE (Aufenthaltserlaubnis EG).

Kogo szukają niemieccy pracodawcy

Mimo potężnego bezrobocia są jednak w Niemczech branże szukające pracowników — np. w Niemczech wschodnich brakuje lekarzy w szpitalach i prowincjonalnych gabinetach lekarskich. Osoby prywatne szukają opiekunek do osób obłożnie chorych. Burmistrzowie nadgranicznych miast niemieckich narzekają na pogłębiający się wraz z ucieczką młodych ludzi na zachód brak niektórych fachowców. Być może więc rzeczywistość wymusi na władzach Niemiec pewną liberalizację i szybszą rezygnację z zakazów i ograniczeń.

Mimo, że obcokrajowcowi trudno jest znaleźć pracę w Niemczech, to legalnie pracuje tam już 250 tys. Polaków. Umowa, jaką Polska podpisała z Niemcami w 1990 roku, przewiduje kilka form zatrudnienia. Są to: zatrudnienie sezonowe, długookresowe, wakacyjne studentów i praktyki uczniowskie. Zatrudnienie sezonowe trwa w zasadzie do 3 miesięcy, ale zdarzają się prace sezonowe trwające od 6 do 9 miesięcy. Liczba osób mogących pracować w Niemczech w czasie sezonu nie jest limitowana, ale związana z potrzebami niemieckiego rynku pracy. Istnieją dwie formy zatrudnienia sezonowego: imienna i anonimowa. Imienna forma ma miejsce wtedy, kiedy Polak sam znajdzie sobie pracę i podpisze umowę o nią. Z anonimową formą mamy do czynienia, gdy niemiecki pracodawca zgłasza ofertę anonimową i czeka na dobór pracowników przez stronę polską.

Pracownicy — goście
Niemiecka Republika Federalna zawarła z różnymi państwami w tym z Polską, umowy dwustronne dotyczące wymiany tzw. pracowników-gości. Na ich podstawie zagraniczni pracodawcy mogą każdego roku pracować w RFN w ramach wyznaczonych kontyngentów do 12 miesięcy. Na wniosek dopuszcza się możliwość przedłużenia o kolejne 6 miesięcy. Zatrudnianie pracowników-gości nie jest uzależnione od sytuacji na niemieckim rynku pracy.
Aktualny roczny limit zatrudnienia w RFN pracowników-gości z Polski wynosi 1000 osób. Celem zatrudnienia jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i językowych pracobiorców. Może ono następować jedynie na stanowisku zgodnym z wyuczonym zawodem.

Jak się zgłosić?
Kandydaci powinni zgłaszać się najpierw we właściwym dla zamieszkania urzędzie pracy. Tylko tam mogą otrzymać potrzebne formularze i inne informacje. Dokumenty są następnie przesyłane do właściwej instytucji partnerskiej znajdującej się w stolicy danego państwa.

Kandydaci na pracowników-gości powinni spełniać następujące wymagania:
•  polskie obywatelstwo,
•  wiek: co najmniej 18 i nieukończone 40 lat,
•  znajomość języka niemieckiego,
•  kierunkowe  wykształcenie   zawodowe  bądź  co   najmniej   3-letnia  praktyka w  aktualnie   wykonywanym  zawodzie   zgodnym  z  umową  dla  pracowni-ka-gościa.

Osoby, które spełniają ww. kryteria i posiadają umowę o pracę lub zapewnienie pracy od pracodawcy, składają we właściwym dla miejsca zameldowania Wojewódzkim Urzędzie Pracy następujące dokumenty:

1.  Podanie (Bewerbung) wypełnione  w języku niemieckim,  na maszynie lub odręcznie pismem drukowanym wraz z aktualnym zdjęciem paszportowym.
2.  Zaświadczenie o stopniu znajomości jęz. niemieckiego, potwierdzone przez tłumacza przysięgłego lub lektora języka niemieckiego.
3.  Poświadczoną kserokopię świadectwa wykształcenia plus oryginał tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki.
4.  Poświadczoną kserokopię świadectwa uprawnień zawodowych lub zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu (dotyczy personelu medycznego) oraz oryginał tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki.
5.  Poświadczoną kserokopię aktualnego świadectwa zdrowia (dotyczy gastronomii, personelu medycznego, przetwórstwa mięsnego i rolno-spożywczego) plus oryginalne tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki.
6.  Poświadczoną kserokopię zaświadczeń o stażu pracy (świadectw pracy) wraz z oryginałem tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki, maksymalnie z ostatnich sześciu lat pracy. W przypadku przerw pracy dłuższych niż trzy miesiące należy przedstawić odpowiednie oświadczenie, czym kandydat zajmował się w tym okresie wraz z oryginałem tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na jęz. niemiecki.
7.  Kserokopię oświadczenia kandydata o poinformowaniu go o możliwości wpłat na Fundusz Pracy (9,75% przeciętnego wynagrodzenia w kraju).
8. Umowę o pracę (Arbeitsvertrag) lub zapewnienie przyjęcia do pracy {Einstel-lungszusage) od pracodawcy niemieckiego wraz z oryginałem tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Z dokumentów tych musi wynikać, na jakim stanowisku oraz jak długo kandydat będzie zatrudniony.
Uwaga!

• Tłumaczenia dokumentów powinny być składane wyłącznie w oryginale.
• Kandydaci, którzy już raz pracowali w Niemczech jako pracownicy-goście nie mogą składać powtórnie dokumentów na podjęcie pracy w tej formule.

Gdzie kierować wniosek?
Kandydaci powinni skierować swoje wnioski do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. Tam dostaną odpowiedni formularz w 2 egzemplarzach oraz inne potrzebne informacje.

Jakie warunki musi spełniać pracodawca?
Pracodawca musi posiadać faktyczne kwalifikacje do kształcenia pracowników (patent mistrzowski). W swoim zakładzie pracodawca powinien posiadać też określone zakładowe struktury, umożliwiające zatrudnianie pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych i językowych. Konieczne jest, aby na jednego pracownika-gościa przypadało w przedsiębiorstwie przynajmniej czterech zatrudnionych na stałe niemieckojęzycznych pracowników wykwalifikowanych.

Osoby prywatne/gospodarstwa domowe nie mogą zatrudniać pracowników gości. Wskazania imienne
Niemieccy pracodawcy mogą w niektórych przypadkach wskazać imienne znanego im pracownika. W tym przypadku przesyłają umowę o pracę kandydatowi. Stanowi ona podstawę ubiegania się pracownika we właściwym wojewódzkim urzędzie pracy.

Jeśli jednak umowa doszła do skutku z pomocą jakiejś prywatnej niemieckiej lub zagranicznej agencji pośrednictwa pracy, Federalny Urząd do Spraw Pracy w Bonn, odmówi udzielenia zezwolenia.

Umowa o pracę powinna zawierać następujące punkty:

  • Pracownik-gość musi być zatrudniony jako specjalista (nie jako pomocnik),
  • Okres zatrudnienia ma wynosić co najmniej jeden rok,
  • Tygodniowy czas pracy musi odpowiadać taryfikatorowi albo zwyczajowemu
  • pełnemu wymiarowi godzin,
  • Musi zostać uregulowane prawo do urlopu,
  • Wynagrodzenie brutto musi być podane i zgodne z taryfikatorem,
  • Pracodawca musi zapewnić odpowiednie zakwaterowanie

Do pracowników-gości mają zastosowanie niemieckie prawo pracy i taryfy dotyczącej konkretnej branży.
Pracownicy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń społecznych w RFN. Muszą oni ubezpieczyć na wypadek choroby w RFN. Ochrona ustawowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków rozpoczyna się od momentu rozpoczęcia podróży do miejsca pracy.

Studenci, którzy chcą podjąć pracę w Niemczech muszą znać język niemiecki przynajmniej w stopniu dobrym, studiować na studiach dziennych, mieć maksimum 30 lat i zapewnioną pracę na minimum 8 tygodni w ciągu 3 wakacyjnych miesięcy. Naboru kandydatów dokonują wojewódzkie urzędy pracy. Studenci nie potrzebują wiz pobytowych z prawem do pracy.

Wszystkie formalności muszą być załatwione przed wyjazdem z Polski. Najważniejsza jest wiza zezwalająca na wykonywanie pracy. Wydaje ją konsulat niemiecki i potwierdza lokalny urząd ds. cudzoziemców. Następną ważną rzeczą jest pozwolenie na pracę wydane przez niemiecki urząd pracy na pracę w konkretnej firmie. Na miejscu, przed rozpoczęciem pracy, z wizą i przyrzeczeniem zatrudnienia zgłaszamy się do urzędu pracy po pozwolenie na wykonywanie zajęcia.

Szczegółowych informacji na temat wydawania pozwoleń udzielają niemieckie placówki dyplomatyczne. Aby otrzymać pozwolenie na pobyt należy udać się do niemieckiej placówki dyplomatycznej. Częścią procedury wydawania wizy będzie sprawdzenie czy pozwolenie na pracę jest niezbędne i czy będzie ono mogło być wydane. Przed złożeniem podania o wizę należy zapewnić sobie przyrzeczenie od lokalnych instytucji zatrudnienia o możliwości podjęcia pracy i o tym, ze pozwolenie na pracę będzie wydane. W tym celu należy najpierw skontaktować się z niemieckim pracodawcą. Będzie on musiał przysłać do Polski umowę o pracę. Można tez skontaktować się z lokalnym Biurem Zatrudnienia (Arbeitsamt), na terenie którego działa nasz przyszły pracodawca.

Szukanie pracy w Niemczech:
Centralne Biuro Zatrudnienia (ZAV)
Zentralstelle fur Arbeitvermittlung der Bundesanstalt fur Arbeit (ZAV)
53107 Bonn
Tel: + 49 (0)228 713-0
Fax: +49 (0)228 713 1111
Internet: www.arbeitsamt.de
Więcej informacji na temat możliwości zatrudnienia w Niemczech znajduje się
na stronie
www. arbeitsamt. de.
www.ambasadaniemiec.pl
www.bma.bund.de

W Niemczech można znaleźć zatrudnienie przy zbiorze szparagów, chmielu i truskawek, jako robotnik budowlany, opiekun do dzieci i osób starszych, stoczniowiec, mechanik, rzeźnik, informatyk i sprzedawca.

One comment

Prawda jest taka, że Niemcy przyjmują osoby ze znajomością języka niemieckiego. Niestety angielski może się okazać niewystarczający.

Dzięki za artykuł,
Pozdrawiam.

Leave a Comment