Praca w Holandii

Praca w Holandii

Prawo holenderskie zezwala pracodawcy zatrudnić cudzoziemca tylko wtedy, gdy uzyska zezwolenie z Centralnego Zarządu Siły Roboczej. Pozwolenie na pracę może być wydane wówczas, gdy nie ma chętnych na dany rodzaj pracy wśród obywateli Holandii i innych państw Unii Europejskiej. W przypadku gdy obywatel polski zamierza pracować w Holandii dłużej niż trzy miesiące, musi wystąpić do holenderskiej ambasady o czasowe pozwolenie na pobyt. Podanie jest przesyłane do odpowiednich władz w Holandii (Imigration and Natura-lisation Service and Aliens Police), a o wystąpieniu o pozwolenie informowany jest potencjalny przyszły pracodawca, który wówczas występuje do CZSR o zgodę na zatrudnienie cudzoziemca. Jeśli taka zgoda zostanie wydana, wówczas polski obywatel uzyska czasowe pozwolenie na pobyt.

Continue reading „Praca w Holandii”

Be the First to comment. Read More
Praca w Finlandii

Praca w Finlandii

Finlandia nie wprowadziła żadnych limitów liczby obcokrajowców mogących podjąć pracę w kraju. Jednak podstawą zatrudnienia obcokrajowca jest analiza bieżącej sytuacji na rynku pracy. Na tej podstawie biuro zatrudnienia może wystawić pozwolenie na pracę dla cudzoziemca w branżach, w których brakuje specjalistów. Osoby zainteresowane podjęciem legalnej pracy w Finlandii muszą same znaleźć pracodawcę. Pracodawca składa wniosek o zatrudnienie obcokrajowca w odpowiednim biurze zatrudnienia. Biuro to dokonuje analizy sytuacji na rynku i na tej podstawie rozpatruje złożony przez pracodawcę wniosek. O opinii zostaje powiadomiony kandydat i ewentualnie placówka dyplomatyczna w danym kraju. Continue reading „Praca w Finlandii”

Be the First to comment. Read More
Praca w Danii

Praca w Danii

Osoby zainteresowane podjęciem legalnej pracy w Danii powinny złożyć podanie o pozwolenie na pobyt i pracę w ambasadzie w Warszawie lub w konsulatach w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu albo w Krakowie. Opłata za pozwolenie na pracę oraz za pobyt i pracę wynosi 180 złotych. Podanie zostaje przesłane do Urzędu ds. Obcokrajowców w Kopenhadze, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu podania. Należy podkreślić, że do momentu podjęcia decyzji osoba składająca podanie o wizę, pozwolenie na pracę czy pozwolenie na pobyt powinna być osiągalna pod numerem telefonu lub adresem podanym w formularzu zgłoszeniowym. W Danii najczęściej poszukuje się osób do pracy w gospodarstwach rolnych – w 2001 roku wpłynęło 467 ofert tego typu pracy dla Polaków.

Continue reading „Praca w Danii”

Be the First to comment. Read More
Praca dla studentów, Praca sezonowa, Praca w Austrii

Praca w Austrii

W Austrii wprowadzono bardzo rygorystyczne podejście do zatrudniania cudzoziemców, dlatego też Polacy mogą mieć duże problemy z podjęciem legalnej pracy. Zgodnie z przepisami, obcokrajowcy mogą stanowić maksymalnie 8% siły roboczej w Austrii. Ten niewielki limit jest jednak w dużej mierze wykorzystany przez cudzoziemców mieszkających w Austrii na stałe, w tym około 8,8 tys. Polaków.

Jedynym wyjątkiem od ogólnie przyjętego limitu mogą być pracownicy sezonowi, zatrudniani w rolnictwie, hotelarstwie i gastronomii. Praca sezonowa może trwać maksymalnie 6 miesięcy. Chętni do pracy sezonowej w Austrii muszą samodzielnie znaleźć przyszłego pracodawcę, który następnie zgłasza chęć zatrudnienia obcokrajowca do miejscowego urzędu pracy. Continue reading „Praca w Austrii”

Be the First to comment. Read More
Praca w Hiszpanii

Praca, staż w Hiszpanii

Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie zasad i warunków wzajemnego przepływu pracowników między obu państwami została zawarta 21 maja 2002 roku. Umowa zezwala obywatelom polskim na pracę w charakterze stażystów i pracowników sezonowych. Okazuje się, że praca w słonecznej Hiszpanii może być całkiem atrakcyjna również dla polaków. Continue reading „Praca, staż w Hiszpanii”

One comment Read More
Praca w Belgii

Praca, staż w Belgii

Ratyfikowana w 1990 roku umowa uprawnia maksymalnie 250 obywateli polskich rocznie do podjęcia pracy w Belgii w charakterze stażystów w wyuczonym zawodzie. Staże mają na celu zapoznanie się ze stosowanymi metodami pracy w Belgii. Zezwolenia na pracę w Belgii są wydawane bez względu na sytuację panującą na tamtejszym rynku pracy, ale to sami Polacy muszą wyszukać sobie pracodawców belgijskich, którzy ich zatrudnią. Osobom, które zdecydują się pracować w Belgii nielegalnie, grozi deportacja i wpis do paszportu z zakazem wjazdu na tzw. terytorium Schengen, czyli do większości krajów Unii i niektórych spoza niej, między którymi nie ma kontroli granicznych. Continue reading „Praca, staż w Belgii”

Be the First to comment. Read More
Praca we Francji, Rynek pracy, Warunki pracy

Praca we Francji

Na podstawie umowy z 1990 i 1992 roku powstało w 1992 r. Biuro Przedstawicielskie Urzędu ds. Migracji Międzynarodowych Republiki Francuskiej (OMI). Wszelkie oferty pracy trafiają do Krajowego Urzędu Pracy za pośrednictwem tego właśnie biura. Urzędy pracy znajdują kandydatów, po czym OMI kontaktuje się z wybranymi kandydatami, przeprowadza kwalifikacje, organizuje badania lekarskie i pomaga w uzyskaniu wiz pobytowych z prawem do pracy. We Francji pracę mogą znaleźć pracownicy sezonowi przy zbiorze winogron, kelnerzy, kucharze, pokojówki, pracownicy małych sklepów, inżynierowie przemysłowi. W 2001 roku do Polski wpłynęły 5292 oferty ze strony francuskiej. Continue reading „Praca we Francji”

Be the First to comment. Read More
Legalna praca, Oferty pracy, Ogłoszenia o pracę, Praca w Niemczech, Rynek pracy, Warunki pracy

Praca w Niemczech

Jako, że Niemcy nie zgodzili się na otwarcie swojego rynku pracy dla polaków, pracę można podejmować w tym kraju na mocy umów dwustronnych. Umowy dwustronne zawierane są między rządem polskim a rządem kraju, który zainteresowany jest przyjęciem polskich pracowników. Za ich realizację odpowiedzialne jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Obsługą umów (poszukiwaniem i selekcjonowaniem kandydatów do umów anonimowych, weryfikacją umów imiennych) zajmują się wojewódzkie urzędy pracy.

Polska posiada 13 porozumień i umów międzynarodowych umożliwiających polskim obywatelom legalnie pracować za granicą. Pięć z nich to umowy z państwami UE: Niemcami, Francją, Belgią, Hiszpanią i Luksemburgiem. (Umowa z Luksemburgiem nie została jeszcze notyfikowana, co czyni ją w praktyce „martwą”). Continue reading „Praca w Niemczech”

Be the First to comment. Read More
Praca w Unii, Rynek pracy, Warunki pracy

Rynek pracy w Unii Europejskiej

Krótki opis sytuacji panującej na unijnym rynku pracy. Jednym z najważniejszych celów państw europejskich, Unii Europejskiej i Rady Europy jest prowadzenie polityki zatrudnienia, mającej na celu walkę z bezrobociem, poprawę kwalifikacji siły roboczej oraz dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Każdego roku, zgodnie z zasadami przyjętymi w Traktacie Amsterdamskim, wszystkie państwa członkowskie przygotowują Narodowe Plany Działania na rzecz Zatrudnienia, które poddawane są analizie pod względem zgodności z wytycznymi Unii Europejskiej, a następnie realizowane.

Poza Planami Działania na rzecz Zatrudnienia kraje Wspólnoty coraz częściej próbują rozwiązywać problemy bezrobocia przez stosowanie elastycznych form zatrudnienia, takich jak: praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, stosowanie terminowych umów o pracę (na czas określony), system wynajmu pracy, telepraca i inne. Continue reading „Rynek pracy w Unii Europejskiej”

Be the First to comment. Read More
Praca za granicą

Dlaczego praca za granicą?

Pomimo kryzysu gospodarczego nasz kraj opiera się globalnej recesji. Jednak nie znaczy to, że powinniśmy rezygnować z możliwości podejmowania pracy w innych krajach Unii Europejskiej. Kraje takie jak Norwegia, Irlandia czy Holandia nadal chętnie zatrudniają obcokrajowców.  Szczególnie naszych rodaków ceni się za dobrą jakość wykonywanej pracy oraz zapał.  Okazuje się, że osoba, która pracuje za granicą jest bardziej wydajna niż ta pracująca w Polsce. Wynika to bowiem z jednego prostego powodu – wyższych zarobków. Pracując za kilkukrotnie wyższą stawkę praca staje się dla nas bardziej opłacalna a co za tym idzie bardziej cenna. Dlatego właśnie Polacy podejmujący pracę za granicą mają jak najbardziej pozytywy public relations. Continue reading „Dlaczego praca za granicą?”

Be the First to comment. Read More