Tag: Rynek pracy

formalności, Informacje, Legalna praca, Oferty pracy, Praca dla studentów, Praca w Irlandii, prawo pracy, Rynek pracy, Warunki pracy

Zatrudnienie w Irlandii

Irlandia to kraj, gdzie Bezrobocie na chwilę obecną wynosi ok 4,5 proc. Informacje dotyczące możliwości zatrudnienia w Irlandii. Rząd irlandzki podtrzymuje stanowisko w sprawie nieograniczonego dostępu do rynku pracy dla obywateli krajów przystępujących do Unii Europejskiej, jednakże Minister ds. Socjalnych i Rodziny Mary Coughlan zapowiedziała, że obywatele UE nie będący obywatelami Irlandii lub Wielkiej Brytanii będą uprawnieni do korzystania ze świadczeń socjalnych dopiero po upływie minimum dwóch lat od czasu przybycia i zamieszkania w ww. krajach. Ograniczenia te są reakcją rządu na obawy społeczne związane z przewidywanym przypływem migrantów z krajów przystępujących do Unii Europejskiej. Wprowadzone ograniczenia dotyczą jedynie dostępu do świadczeń socjalnych, a nie dostępu do rynku pracy, który jak zapowiedziano wcześniej, pozostanie nieograniczony. Nie będzie też ograniczeń w dostępie do korzystania z wypracowanych emerytur na warunkach ubezpieczenia oraz rent inwalidzkich. Continue reading „Zatrudnienie w Irlandii”

Be the First to comment. Read More
Informacje, Legalna praca, Praca dla studentów, Praca we Francji, Rynek pracy, Warunki pracy

Zatrudnienie we Francji

Francja jest krajem o stosunkowo wysokim bezrobociu i  skorzystała ona z możliwości wprowadzenia pięcioletniego okresu przejściowego w sferze wolnego przepływu pracowników. Okres przejściowy wprowadzony przez Francję ma dzielić się na dwa etapy. Pierwszy ma trwać 2 lata, po jego zakończeniu nastąpi ocena wpływu na sytuację na francuskim rynku pracy. W przypadku gdy zostanie uznane, że wprowadzenie swobodnego przepływu pracowników może nadal mieć dla Francji negatywne konsekwencje, okres przejściowy może zostać przedłużony o następne 3 lata. System ten pozwala w ww. okresie odmówić zatrudnienia obcokrajowca, jeśli na to miejsce kandyduje osoba posiadająca francuskie obywatelstwo. Francja nadal będzie stosować motyw odmowy zatrudnienia z powodu sytuacji na rynku pracy w określonej dziedzinie lub określonym regionie geograficznym. Continue reading „Zatrudnienie we Francji”

Be the First to comment. Read More
formalności, Praca w Unii, prawo pracy, Rynek pracy

Rynek pracy w Unii Europejskiej

Obok swobody przepływu towarów, usług i kapitału – swoboda przepływu osób jest jedną z czterech wolności rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Prawo to obejmuje: prawo do iwobodnego poruszania się po terytorium krajów UE, prawo do poszukiwania zatrudnienia w innym państwie Wspólnot, prawo pobytu w państwie członkowskim w celu świadczenia pracy, prawo do pobytu w państwie członkowskim po ustaniu zatrudnienia. Prawo swobodnego przemieszczania się przysługuje obywatelom, którzy są: osobami korzystającymi z prawa do tworzenia przedsiębiorstw, pracownikami najemnymi lub osobami świadczącymi usługi na terytorium krajów UE. Continue reading „Rynek pracy w Unii Europejskiej”

Be the First to comment. Read More
Działalność gospodarcza, Praca w Unii, Własna firma

Samozatrudnienie, działalność gospodarcza w Unii

Samozatrudnienie stanowi alternatywne rozwiązanie dla osób pragnących pracować w jednym z krajów Unii Europejskiej. Już teraz, przed akcesją, osoby przedsiębiorcze mogą pracować w UE w charakterze samozatrudnionych, czyli:

• prowadząc działalność samodzielnie, bez zatrudniania innych osób, które wykonywałyby czynności związane bezpośrednio ze świadczonymi przez podatnika usługami (dopuszcza  się  natomiast  zatrudnianie  pracowników w charakterze pomocniczym, np. sekretarki czy kierowcy),
• nie świadcząc usług na rzecz ludności, a więc osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej), lecz wyłącznie na rzecz firm i instytucji. Continue reading „Samozatrudnienie, działalność gospodarcza w Unii”

Be the First to comment. Read More
Praca w Finlandii

Praca w Finlandii

Finlandia nie wprowadziła żadnych limitów liczby obcokrajowców mogących podjąć pracę w kraju. Jednak podstawą zatrudnienia obcokrajowca jest analiza bieżącej sytuacji na rynku pracy. Na tej podstawie biuro zatrudnienia może wystawić pozwolenie na pracę dla cudzoziemca w branżach, w których brakuje specjalistów. Osoby zainteresowane podjęciem legalnej pracy w Finlandii muszą same znaleźć pracodawcę. Pracodawca składa wniosek o zatrudnienie obcokrajowca w odpowiednim biurze zatrudnienia. Biuro to dokonuje analizy sytuacji na rynku i na tej podstawie rozpatruje złożony przez pracodawcę wniosek. O opinii zostaje powiadomiony kandydat i ewentualnie placówka dyplomatyczna w danym kraju. Continue reading „Praca w Finlandii”

Be the First to comment. Read More